Obchodní podmínky internetového obchodu www.eshop-kreiner.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu www.eshop-kreiner.cz

1. Základní údaje

 • Provozovatel obchodu: Kreiner IMPEX spol. s r. o.
 • Sídlo společnosti: Tylova 49, 301 24 Plzeň
 • IČO: 04161432
 • DIČ: CZ04161432
 • Zapsána: u rejstříkového soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1253
 • Dodavatel zboží: Kreiner IMPEX spol. s r. o. (dále jen Společnost)
 • Bankovní spojení: CZK: Komerční Banka Praha1 IBAN: CZ54 0100 0001 2313 0639 0237 SWIFT: KOMBCZPPXXX

  Bankovní spojení: EURO: Volksbank Nordoberpfalz eG, 92637 Weiden IBAN: DE 98 7539 0000 0000 1683 19, SWIFT: GENODEF1WEV

 • Kontakty:
  E-Mail: eshop@kreiner.cz
  Telefonní kontakt: +420 377830111 (po - pá od 7 - 15 hod.)
  Odpovědný zástupce: Kateřina Ungrová, hlavní administrátor e-shopu

2. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky společnosti KREINER IMPEX spol. s r.o., IČO: CZ04161432, se sídlem: Tylova 710/49, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1253, platí pro nákup v internetovém obchodě www.kreiner-impex.cz (dále jen „e-shop“).
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se podmínky občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

3. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.


Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, výrobní nebo jiné obdobné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.


Kupující - zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné a účinné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.


Kupující - spotřebitel je každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s dodavatelem nebo s ním jinak jedná..


Kupující – který není spotřebitel, je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají, a občanským zákoníkem.


Kupní smlouva – návrh na uzavření kupní smlouvy činí kupující odesláním své objednávky prostřednictvím e-shopu nebo jiného prostředku komunikace. Prodávající po obdržení objednávky kupujícího prostřednictvím e-shopu zašle kupujícímu informaci o přijetí objednávky do systému prodávajícího, pro vyloučení pochybností se toto potvrzení nepovažuje za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde odesláním potvrzení o zpracování objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu.Momentem uzavření kupní nebo jiné smlouvy je kupující vázán těmito obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky.Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást všech kupních smluv (bez ohledu na způsob uzavření či jejich formu) uzavřených mezi prodávajícím a kupujícím. Společně s kupní smlouvou představují obchodní podmínky úplnou dohodu smluvních stran. Kupující uzavřením jakékoliv kupní smlouvy s prodávajícím stvrzuje, že se před jejím uzavřením seznámil s těmito obchodními podmínkami, akceptuje je a bude je dodržovat.Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, obchodní soutěže, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté v kupní smlouvě či v těchto obchodních podmínkách nebudou pro žádnou smluvní stranu závazné. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými prohlášeními druhé smluvní strany, které nejsou obsaženy v kupní smlouvě či v těchto obchodních podmínkách. Výslovně platí, že kupní smlouva společně s obchodními podmínkami nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoli charakteru, závazky, plány, programy, obchodní soutěže, oznámení o záměrech a veškeré další dokumenty týkající se dodávek zboží mezi prodávajícím a kupujícím, které byly předmětem úvah či jednání smluvních stran před uzavřením příslušné kupní smlouvy.V případě rozporů mezi kupní smlouvou a ustanoveními těchto obchodních podmínek mají ustanovení kupní smlouvy přednost před rozpornými ustanoveními těchto obchodních podmínek. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že obchodní podmínky kupujícího se nebudou aplikovat na smluvní vztahy upravené těmito obchodními podmínkami, pokud nebude v příslušné kupní smlouvě výslovně dohodnuto jinak.Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4 Platební podmínky a jednotlivé způsoby platby

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží, a to i po uzavření kupní smlouvy. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je platná cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Odmítnutí vyšší ceny ze strany kupujícího se v takovém případě považuje za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. V případě, že se kupující nevyjádří do 30 dní od odeslání oznámení o vyšší ceně zboží, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil.Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura - daňový doklad“. Kupující je povinen uhradit zálohu do dne splatnosti uvedeného na Zálohové faktuře – daňovém dokladu. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. V případě, že záloha nebude uhrazena řádně a včas, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil.

Způsoby platby:

 • platba v hotovosti při osobním převzetí zboží na pobočce firmy
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bankovním převodem na účet u Komerční Banka Praha1 IBAN: CZ54 0100 0001 2313 0639 0237 SWIFT: KOMBCZPPXXX
 • další možnosti platby připravujeme a budeme Vás o nich informovat.

5 Dodací podmínky

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Současně se zbožím obdržíte daňový doklad (fakturu).Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Současně se zbožím obdržíte daňový doklad (fakturu).

Geis Group Dopravu zboží pro nás zajišťují společnosti skupiny Geis. Balíky do 50 kg Vám dopraví balíková služba Geis Parcel, větší zásilky sběrná služba Geis CZ. Standardní čas doručení paletových (kusových) i balíkových zásilek je následující pracovní den po vyzvednutí. Sběrná služba společnosti Geis CZ s.r.o.je vhodná pro kusové či paletové zásilky o celkové hmotnosti od 50 do 2500 kg. V případě, že má Vaše zásilka větší parametry, zajistí Geis CZ, tzv. dokládku nebo celovozovou přepravu. Vždy zvolí optimální způsob přepravy Vašeho zboží. Všechny zásilky vstupující do systému jsou opatřeny čárovým kódem, který je snímán při každé operaci na cestě od odesílatele k příjemci. Příslušná informace o zásilce je kdykoliv k dispozici on-line. Průběh přepravy Vaší zásilky můžete sami sledovat na internetu.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Po osobní dohodě jsme schopni dodat zboží i mimo ČR. Zákazníka informujeme o výši nákladů na dopravu. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu. Těmi mohou být: 

Geis Parcel - přeprava zásilek o max. hmotnosti do 15 kg je nejčastěji využívána pro doručování zboží menších až středních rozměrů (sprchové systémy, koupelnové doplňky, baterie – nikoliv však sanitární technika...) Řidič vám před svým příjezdem zavolá a avizuje svůj příjezd. Doběrečné nelze platit platební kartou! Cena dopravy včetně balného a pojištění činí 90 Kč.

Geis Parcel - přeprava zásilek o hmotnosti od 15 do 30 kg je nejčastěji využívána pro doručování zboží velkých rozměrů. Řidič vám před svým příjezdem zavolá a avizuje svůj příjezd. Doběrečné nelze platit platební kartou. Cena dopravy včetně balného a pojištění činí 140 Kč.

IMAGE: Sledování Vaší zásilky 
Sledujte průběh přepravy Vašeho balíku na internetu. Příslušná informace o zásilce je kdykoliv k dispozici on-line.

Cenu dopravy u zásilek o hmotnosti nad 50 kg či nadměrných rozměrů (vana apod.), případně zahraničních zásilek vám rádi sdělíme individuálně. Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:

Osobní vyzvednutí zboží na pobočce0 Kč

Do poznámky k objednávce prosím uvádějte pobočku, na které si přejete objednané zboží vyzvednout.

Geis Parcel - Zásilky do 15 kg110 Kč

(doprava, balné, pojištění) Baterie, koup. doplňky, sprchy apod.

Geis Parcel - Zásilky od 15 do 50 kg170 Kč

(doprava, balné, pojištění) Sanitární keramika apod.

Česká pošta - Balík do ruky133 Kč

Garance doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den od podání zásilky.

Příplatek k ceně doručení (Česká pošta - Balík do ruky) v závislosti na hmotnosti zboží:

Hmotnost zboží (v kg)Příplatek k ceně doručení
OdDo
10.12033 Kč
20.13058 Kč


Česká pošta - Balík na poštu121 Kč

Odesílatel nebo adresát si volí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí. Garance možnosti vyzvednutí na zvolené poště již následující pracovní den.

Příplatek k ceně doručení v závislosti na hmotnosti zboží:

Hmotnost zboží (v kg)Příplatek k ceně doručení
OdDo
10.12030 Kč
20.13051 Kč

Pro zásilky nad 12 100 Kč (vč. DPH) je doprava pro tento způsob doručení zdarma.

Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:

Dobírkou60 Kč
V hotovosti při os. vyzvednutí0 Kč
Převodem z účtu0 Kč

číslo účtu:2081132062/8040

6) Odstoupení od smlouvy

Odstoupením od smlouvy kupní smlouva zaniká. Odstoupení ani jiným způsobem ukončení kupní smlouvy však nezanikají (I) nároky na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy, (II) nároky na uhrazení smluvních pokut nebo úroků z prodlení dle kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek, (III) peněžité pohledávky prodávajícího za kupujícím vzniklé na základě či v souvislosti s kupní smlouvou, (IV) ujednání o volbě práva a řešení sporů, (V) ustanovení, která řeší vztahy mezi smluvními stranami po odstoupení od kupní smlouvy, (VI) ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají smluvní strany zavazovat i po ukončení kupní smlouvy.Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Odstoupit lze buď telefonicky nebo na emailu eshop@kreiner.cz. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 1829 občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od spotřebitelské smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy v této lhůtě, je povinen dodržet následující podmínky, při jejichž splnění prodávající vrátí spotřebiteli všechny přijaté peněžní prostředky, vyjma nákladů na dodání zboží přesahující nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím (pro odstranění pochybností se za náklady na dodání považují také náklady spojené s platbou, zejména náklady na dobírku, které nejsou považovány za nejlevnější způsob dodání):

 • spotřebitel je povinen odeslat odstoupení od spotřebitelské smlouvy (na adresu: Kreiner IMPEX spol. s r. o., e-shop reklamační oddělení, Tovární 736, 330 12  Horní Bříza) nebo email (na eshop@kreiner.cz). Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří poučení a formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy dle § 1820 odst. 1 písm. f) občanského zákoníku, který naleznete zde.
 • všechny zásilky je spotřebitel povinen doručit vždy na adresu Kreiner IMPEX spol. s r. o., E-shop - reklamační oddělení, Tovární 736, 330 12  Horní Bříza
 • zboží, které spotřebitel v rámci odstoupení od smlouvy odesílá zpět na adresu prodávajícího, by nemělo jevit známky používání, být poškozené, mělo by být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty, doporučujeme Vám zboží pojistit.
 • při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží ze strany spotřebitele vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky, vyjma nákladů na dodání zboží přesahující nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím, zpět převodem na účet spotřebitele do 14 dnů po fyzickém obdržení zboží. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající tímto upozorňuje ve smyslu ustanovení § 1832 odst. 3 občanského zákoníku, že kupující, který je spotřebitelem, je povinen nést náklady spojené s vracením zboží.
 • odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je odesláno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v důsledku čehož nedojde k prokazatelnému odeslání odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebude prodávající bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Na e-shopu najdete zboží, které je ve většině případů skladem, pro případ objednávky zboží se stavem na objednání uvedeným v podrobnostech zboží na e-shopu, atypického zboží, speciálních úprav zboží dle přání zákazníka, se považuje objednané zboží za zboží, které bude upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (dále jen „zboží na objednávku“). Zákazník může provést objednávku takového zboží jen na některé z poboček prodávajícího.Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího - prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její části nejpozději do dne dodání zboží kupujícímu, a to i bez udání důvodu. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v následujících případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží, jedná se o zboží na objednávku, skladové zásoby zboží ve slevové akci byly vyčerpány. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů - k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

7) Práva z vadného plnění

Kupující je povinen před prvním použitím prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí (tzv. vnější událost) a nebude moci uplatnit plnění záruky na vzniklou vadu. Záruční doba začíná běžet odevzdáním věci kupujícímu.Kupující je povinen provést prohlídku zboží v okamžiku jeho dodání. Vady zboží, které lze zjistit při jeho prohlídce, je kupující povinen vytknout bez zbytečného odkladu. Stejně tak je povinen vytknout i plnění jiného než objednaného druhu zboží či dodání zjevně jiného množství zboží, než jaké bylo objednáno.Jiné vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději do 10 dnů ode dne dodání zboží. Tyto vady je nutno uplatnit písemně u prodávajícího. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Seznam servisních středisek je dostupný v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu, příp. bude sdělen na telefonní lince: 377 830 111. V případě dotazů je možné volat také na linku prodávajícího nebo na náš email: eshop@kreiner.cz.Oznámení o vadách musí obsahovat číslo kupní smlouvy (popř. faktury), popis vady a/nebo přesné určení, jak se vada projevuje, způsob jejího zjištění, počet vadných kusů, veškeré možné označení vadného zboží pro jeho identifikaci a fotodokumentaci vadného zboží.Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.Pokud vada není oznámena včas ve výše uvedených lhůtách, veškerá práva kupujícího spojená s předmětnou vadou zanikají. Pokud kupující neoznámí výskyt vady dle tohoto článku ve lhůtě zde stanovené, prodávající není odpovědný za žádné škody vzniklé na zboží a jiném majetku kupujícího či třetích osob.Kupující je povinen v případě výskytu vady zboží ponechat ve stavu, v jakém byly vady zjištěny, po dobu přiměřeně nutnou k přezkoumání existence a posouzení vad ze strany prodávajícího. Kupující se nemůže domáhat práv z vadného plnění, jestliže dodané zboží sám vydá v nebezpečí znehodnocení či jej použije tak, že zjištění příčin vad bude znemožněno či znesnadněno.


Kupující má nároky z řádně uplatněných práv z vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku s tím, že v případě vytknutí vady je povinen určit prodávajícímu přiměřenou lhůtu, ve které prodávající buď dodá náhradní zboží, nebo vady odstraní. Takto poskytnutá lhůta nesmí být kratší než 30 dnů. V případě, že kupující neurčí žádnou lhůtu k odstranění vady, platí, že je stanovena lhůta 30 dní. Pouze v případě marného uplynutí této lhůty kvůli skutečnostem na straně prodávajícího má kupující právo za podmínek stanovených občanským zákoníkem buď požadovat slevu z kupní ceny zboží, nebo od kupní smlouvy odstoupit. Týkají-li se vady pouze části dodaného zboží, je kupující oprávněn při splnění podmínek stanovených občanským zákoníkem odstoupit od kupní smlouvy pouze částečně v rozsahu odpovídajícím množství vadného zboží. Kupující své případné nároky z vadného plnění není oprávněn započíst proti nárokům prodávajícího na zaplacení kupní ceny.Kupující je povinen prodávajícímu bezplatně poskytnout veškerou součinnost nutnou k řádnému odstranění vady.

8) Záruka za jakost

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovena na dobu delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obvyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobenému jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.
Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě. Spotřebitel při uplatnění záruky má právo:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruční doba všem osobám, používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

9) Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


Stojí-li na straně kupujícího více účastníků, jsou tito povinni plnit veškeré své závazky z kupních smluv uzavřených s prodávajícím společně a nerozdílně. Kterýkoli z kupujících je oprávněn požadovat po prodávajícím splnění jeho povinností, je však povinen předložit písemné pověření od ostatních kupujících k přijetí plnění, bez ohledu na splnění této povinnosti splní prodávající své závazky z kupních smluv (objednávek) plněním vůči kterémukoli z kupujících.Jednotlivá ustanovení kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek jsou navzájem nezávislá. Pokud některé ustanovení kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek bude shledáno nepřípustným, neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní takové ustanovení platnost ani vymahatelnost ostatních ustanovení kupní smlouvy ani těchto obchodních podmínek. Smluvní strany se tímto zavazují, že veškerá nepřípustná, neplatná a nevymahatelná ustanovení kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek nahradí ustanoveními a podmínkami přípustnými, platnými a vymahatelnými, jejichž smysl a účel bude co nejbližší původním nepřípustným, neplatným či neprosaditelným ustanovením. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu za jakékoli škody, včetně všech smluvních pokut, jež můžou kupujícímu vzniknout při plnění kupní smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností prodávajícího, nesmí překročit dvacet pět procent (25 %) kupní ceny bez DPH.Limitace škody sjednaná v předchozím odstavci se nebude aplikovat v případě, že škoda byla způsobena (I) spotřebiteli nebo jiné slabší straně, či (II) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.Jakýkoli spor, který vznikne na základě této smlouvy nebo který s ní bude souviset, se smluvní strany zavazují řešit přednostně smírnou cestou do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna smluvní strana písemně uvědomí druhou smluvní stranu. Pokud v dané třiceti (30) denní lhůtě smluvní strany nedosáhnou smírného vyřešení sporu, bude příslušný spor řešen věcně příslušným obecným soudem v Plzni, Česká republika.Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy, který je ke stažení zde.Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího, je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů zákazníků. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.Platné od 12.2.2021